top of page

Projekty.

Základní škola

Naše škola je zapojena do několika evropských projektů ESF.

Jedná se o tyto projekty:

Šablony II- Jamné

V tomto projektu jsme zapojeni od října 2018 a předpokládané ukončení projektu je říjen 2020.

Od 1. 10. 2018 jsme opět zapojeni v projektu z EU:

Číslo programu: 02

Název programu:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_063

 

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MMR v prioritní ose 3 OP

 

Název projektu CZ: Šablony II - Jamné

 

Díky tomuto projektu se může pedagogický sbor MŠ i ZŠ vzdělávat, v oblasti logopedické péče, čtenářské a matematické pregramotnosti a gramotnosti a může sdílet zkušenosti s kolegy jiné MŠ a ZŠ. Z projektu je v mateřské škole i základní škole hrazen sociální pedagog, jehož hlavní náplní je stmelování dětského kolektivu a zároveň péče o lepší součinnost s rodiči. V mateřské škole je také zajištěn školní asistent, jehož hlavní snahou je poskytování podpory dětem předškolního věku a usnadnění následného přechodu do základní školy.V základní škole díky projektu fungují 2 kluby rozvíjející zručnost a loguku, dále také hodina doučování. 

 

Šablona 2 II/17 b) Pro rozvoj logického myšlení a  matematických představ navazuje na předchozí roky velmi cenný klub logiky e deskových her, ve kterém si žáci vyprávějí o původu a historii deskových her, absolvují praktické ukázky deskových her, probírají kompletní historii šachu (vyprávění, legendy) a na každém setkání mají zpětnou vazbu pomocí dotazů.  V rámci projektu je využívána nástěnná šachovnice, která slouží malým šachistům k nácviku jednotlivých tahů či celých partiií a mnoho dalších her.

 

Šablona2 II/17 d) Druhým klubem fungujícím díky projektu Šablony II - Jamné je badatelský klub. Je zaměřen na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenských oborech a jeho hlavním smyslem je zatraktivnění technického a přírodovědného vzdělávání. Rozvíjí se zde schopnost práce s informacemi, posuzování argumentů, kritické myšlení, kladení otázek a ověřování vlastním výzkumem. Žáci tak prostřednictvím osobní zkušenosti odhalují principy vědy a techniky.

 

Šablona 2 II/18 Třetí volnočasovou aktivitou určenou pro žáky základní školy v rámci projektu Šablony II - Jamné je doučování pro žáky, na němž procvičujeme především gramatické jevy, docvičujeme látku, s kterou    mají žáci problém v normálních vyučovacích hodinách. Zaměřujeme se i na matematiku, kde se hlavně věnujeme  slovní úlohám a jejich řešení. K procvičování používáme pracovní listy, interaktivní  tabuli i počítače.

Podpora školní družiny v ZŠ Jamné.

Operační program Zaměstnanost.

Číslo výzvy: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009663

Díky tomuto projektu bylo umožněno provozovat také ranní družinu a zároveň prodloužit odpolední provoz školní družiny.

Provoz školní družiny je tedy od 6.00 do 7.30 a odpolední družina je prodloužena do 16.00.

Dále jsme zapojeni do projektu:

Učíme se podnikavosti.

Díky tomuto projektu mohou být žáci naší školy vzděláváni v oblasti podnikavosti.

Naše škola je také zapojena v projektu:

Malotřídky společně.

V rámci tohoto projektu se pedagogové společně setkávají a vyměňují si zkušenosti, navštěvují jiné školy a mohou vidět kolegy v praxi.

Pro žáky naší školy zajišťujeme pravidelnou dodávku ovoce, zeleniny a mléčných výrobků, z projektu:

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

bottom of page